محل تبلیغات شما

ضمن آن ﮐﻪ ﮐﻠﻤﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺰاﻧﻪ واژﮔﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﮐﻮدك ﯾﺎ ﺑﺰرﮔﺴﺎل ارزش ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺪارد. فروش سمعک ﮐﻮدك ﺷﻨﻮا ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن، ﻣﻌﻨﺎي ﺻﺪاﻫﺎ را ﮐﺸﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي آن‌ها ﭘﯽ ﻣﯽﺑﺮد. او در ﺣﯿﻦ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﺷﯿﺎ و ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎي ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺎم ﯾﺎ ﺗﻮﺻﯿﻒ آن‌ها را از زﺑﺎن اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﺷﻨﻮد و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﺎي زﺑﺎﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﻬﺎ را ﻣﯽ‌آﻣﻮزد. اﯾﻦ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺑﺪون ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ آﻣﻮزش وﯾﮋه و در ﺟﺮﯾﺎن زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد. رﺷﺪ واژﮔﺎن ﻣﺴﺘﻠﺰم اﮐﺘﺴﺎب اﻃﻼﻋﺎت در ﺑﺎرة ﻫﺰاران ﮐﻠﻤﻪ ﻣﻨﻔﺮد و رواﺑﻂ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﺳﺖ. ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدك ﻣﯽآﻣﻮزد ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﯿﺎ همچون اﺷﯿﺎء ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ، ﻋﻘﺎﯾﺪ، ارزشﻫﺎ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ، اﺣﺘﻤﺎﻻت، ﻋﺠﺎﯾﺐ و . دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﭘﺲ ﺗﻮﺿﯿﺢ رﺷﺪ واژﮔﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮارد ﻋﯿﻨﯽ و اﻓﻌﺎل ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاي ﻫﻤﮥ ﻣﻌﺎﻧﯽ و ﮐﻠﻤﺎت ﻣﻤﮑﻦ اراﺋﻪ ﺷﻮد (Ku czaj، 1990). در ﻧﻮزادان، اﮐﺘﺴﺎب واژﮔﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻔﺴﯿﺮ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ، ذﺧﯿﺮه و ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺎﺑﻞﻣﻼﺣﻈﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ، اﻣﺎ در ﮐﻮدﮐﺎن آﺳﯿﺐدﯾﺪه ﺷﻨﻮاﺋﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺪت اﻓﺖ ﺷﻨﻮاﺋﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ دﺧﯿﻞ، ﺑﺮاي ﯾﺎدﮔﯿﺮي زﺑﺎن از ﺟﻤﻠﻪ واژﮔﺎن و ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ آن ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮي ﻧﺎم اﺷﯿﺎ ﺑﻪ آﻣﻮزش وﯾﮋه، ﺗﮑﺮار و ﺗﻤﺮﯾﻦ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﻋﺎدي ﻧﯿﺎز اﺳﺖ. آﺳﯿﺐ‌دﯾﺪﮔﺎن ﺷﻨﻮاﺋﯽ ﻓﻘﺮ واژﮔﺎﻧﯽ دارﻧﺪ. رﺷﺪ ﻣﻌﻨﺎﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻠﻤﺎت در ﻧﺎﺷﻨﻮاﯾﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮدك ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ. در آﺳﯿﺐ‌دﯾﺪﮔﺎن ﺷﻨﻮاﯾﯽ اﺧﺘﻼل ﻣﻌﻨﺎﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺤﺪود از ﺧﺰاﻧﻪ ﻟﻐﻮي و اﺳﺘﻔﺎده ﻏﻠﻂ از ﻣﻌﺎﻧﯽ دﻻﻟﺘﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﮐﻠﻤﺎت اﺳﺖ (Easterbrooks، 1987). در زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﮐﻮدك ﺷﻨﻮا ﮐﻠﻤﺎت، ﻫﺮ روز ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻣﯽ‌ﯾﺎﺑﻨﺪ، ﮐﻮدك ﻧﺎﺷﻨﻮا ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در ﺗﻄﺎﺑﻖ واژﮔﺎﻧﯽ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارد ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اوﻟﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻤﺲ ﺑﺎ ﻫﺮ واژه ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم درك ﻋﻤﯿﻖ از ﺑﺎﻓﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ واژﮔﺎﻧﯽ و ﺗﻘﺎﺑﻞﻫﺎي ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ آن ﺳﻌﯽ دارد ﺑﻪ ﺗﮏ‌ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ واژﮔﺎﻧﯽ ﭘﺎیبند ﺑﺎﺷﺪ و واژﮔﺎن اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺎﻣﯽ ﻋﯿﻨﯽ را ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﺳﺎﻣﯽ اﻧﺘﺰاﻋﯽ در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد (Magford، 1993). ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺳﻨﯽ، ﻧﺎﺷﻨﻮاﯾﺎن ﻫﻤﻮاره از ﻣﯿﺰان ﮐﻢ ﺗﺎ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ آﻣﻮزﺷﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ داراي ﺗﺄﺧﯿﺮ و ﮐﻨﺪي زﺑﺎﻧﯽ ﺑﻮده‌اﻧﺪ و ﻧﺎﻫﻨﺠﺎريﻫﺎي ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ روزه اﯾﺸﺎن را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ارﺗﺒﺎﻃﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ روﺑﺮو ﻣﯽﺳﺎزد. اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﮔﺎه ﺗﺎ ﺣﺪ دردﺳﺮﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ در اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺸﺎن ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود و ﻣﺎﯾﮥ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮان در زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮد ﻧﺎﺷﻨﻮا ﻣﯽﮔﺮدد (Easterbrooks، 1987). Hoffmeister (1996) ﺿﻤﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺧﺰاﻧﻪ واژﮔﺎﻧﯽ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ارﺗﺒﺎط دادن واژهﻫﺎ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ در آﺳﯿﺐدﯾﺪﮔﺎن ﺷﻨﻮاﯾﯽ، ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺒﺤﺮ ﻓﺮد در زﺑﺎن اﺷﺎره ﯾﺎ ﺷﻔﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﻣﻌﻨﺎﺷﻨﺎﺧﺘﯽ آﻧﻬﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﯽ‌ﮔﺬارد. درك اﺳﺎﻣﯽ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ در ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ آﺳﯿﺐ ﺷﻨﻮاﺋﯽ ﺷﺪﯾﺪ و ﻋﻤﯿﻖ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن 6-4 ساله ﺷﻨﻮاي ﻫﻢﺳﻦ و ﺳﺎﻟﺸﺎن ﭘﺮداﺧﺖ. وي ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺑﻞﻣﻼﺣﻈﻪاي ﻣﯿﺎن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎي دو ﮔﺮوه ﺷﻨﻮا و ﻧﺎﺷﻨﻮا در دوره ﺳﻨﯽ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد. ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺎﺷﻨﻮا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﻨﻮا از ﻧﻈﺮ ﻫﻮﺷﯽ ﻋﻘﺐﺗﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﻨﻮا، از ﻧﻈﺮ ﮐﯿﻔﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ؛ زیرا ﺗﻐﯿﯿﺮی ارﮔﺎﻧﯿﮑﯽ در آﻧﻬﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه است. از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮐﻮدك ﻧﺎﺷﻨﻮا ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﻧﺎل‌ﻫﺎي ﺣﺴﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﯿﻨﺎﺋﯽ ﺧﻮد ﻣﺘﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ آﻧﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ذﻫﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺷﻨﻮا ﻣحدودتر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد(39). Templin (1957) در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت زﺑﺎﻧﯽ اﻓﺮاد ﻧﺎﺷﻨﻮا و ﺷﻨﻮا در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﻋﺎدي ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺑﻞﻣﻼﺣﻈﻪاي دارﻧﺪ. ﺷﻨﻮاﻫﺎ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ و ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﮐﻠﻤﺎت ﻋﺎدي را ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻓﺮا ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽیابد. در ﻧﺎﺷﻨﻮاﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯿﺰان ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت زﺑﺎﻧﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ، ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞﻣﻼﺣﻈﻪاي ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻧﯿﺰ در ﺑﯿﻦ آزﻣﻮدﻧﯽﻫﺎي ﻧﺎﺷﻨﻮا ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و دﻟﯿﻞ آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺎﻧﯽﮐﻤﺘﺮي از ﮐﻠﻤﺎت را داﻧﺴﺘﻪ و ﻫمچنین ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻣﺜﻞ ﺷﻨﻮاﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ و ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ. ﻣﻌﻨﯽﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﮐﻪ ﺑﺮاي ﯾﮏ واژه وﺟﻮد دارد ﻧه ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي ﮐﻮدﮐﺎن آﺳﯿﺐ‌دﯾﺪه ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮاي ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﺑﺎن دوم ﻓﺮا ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم را ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻟﻐﺖ ﻣﯽآﻣﻮزﻧﺪ و وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﻨﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻟﻐﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در آن ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻌﻨﺎي دﯾﮕﺮي ‌دارد، دﭼﺎر ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﮐﻮدﮐﺎن آﺳﯿﺐدﯾﺪه ﺷﻨﻮاﺋﯽ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدي در ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﺗﻌﻤﯿﻢ دادن آنﻫﺎ دارﻧﺪ

منبع :

https://tehransafir.com/sell-hearing-aid/


دانستنی های مهم در ساخت سمعک

انواع مختلف سمعک هوشمند

ارزیابی و تجویز سمعک هوشمند

بررسی و خرید سمعک استارکی

ﺑﻪ ,ﮐﻪ ,ﮐﻮدﮐﺎن ,ﺑﺎ ,آﻧﻬﺎ ,ﺑﺮاي ,و ﺑﻪ ,ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ,از ﻧﻈﺮ ,اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ,اﺳﺖ ﮐﻪ ,ﮐﻮدﮐﺎن آﺳﯿﺐدﯾﺪه ﺷﻨﻮاﺋﯽ

مشخصات

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
دانلود,دانلود نرم افزارموبایل,دانلود نرم افزارکامپیوتر,دانلود بازی اندروید,دانلود نرم افزار اندروید,دانلود موزیک,دانلود فیلم HomeGamedl فروشگاه صبا استور سایت گویا کتاب خرید آنلاین پوستر دیواری فیلم , سریال , اهنگ , خبر تی تک| سایت تفریحی دانلودستان اموزش های وردپرس طاقت بیار