محل تبلیغات شما

این بخش محدوده ای ازمشکلات روانی وعاطفی خرید سمعک اتیکن که ممکن است درنتیجه بزرگ شدن باکم شنوایی 

رخ دهد، راتوصیف کرد. علاوه برself-concept، دلبستگی به والدین، تکامل عاطفی وقابلیت 

اجتماعی نیزمی توانند به علت محدودیت های ارتباطی تحت تاثیرقرار بگیرند. مداخلاتی به 

منظورکمک به کاهش این اثرات وجود دارند وهنگامی که نگرانی هاافزایش می یابد، باید 

مورداستفاده قرارگیرند. دربخش بعدی نقش ادیولوژیست درارائه برخی ازاین مداخلات توصیف می 

شود. 

مشاوره کودکان ونوجوانان: درباره چه مواردی باید صحبت شود؟

چه کسی باکودکان ونوجوانان درباره چالش های شنوایی آنها صحبت می کند؟ این امربه خوبی 

درحوزه فعالیت ادیولوژی قرارمی گیرد که حمایت سازگاری فردی رابرای کودکان علاوه بربیماران 

بزرگسال فراهم می کند. یک راه برای این کار فراهم کردن فرصت هایی برای صحبت ازطریق 

روش غیرمستقیم می باشد؛ به جای اینکه فرد رادرنقطه ای قراردهیم که درموردعکس العمل ها 

وترس هایش صحبت کند، ادیولوژیست می تواند نکته سومی رابرای عکس العمل نشان دادن استه آن ارائه دهد: یک بررسی، یک نقل قول، یک کتاب، یک ایده.

نکته ها یادلایل بحث وگفتگوی ارائه شده درزیر ازمطالعات Clark وEnglish  (2004)و English 

(2002) گرفته شده اند. یک فرمت گروه کوچک به منظوردراختیارگذاشتن فرصت یادگیری 

وشناسایی باهم سالانشان توصیه شده است، با این حال اگر این فرمت امکان پذیرنباشد مکالمات یک 

دریک نیزمفید ومناسب می باشد.

مورد گفتگوی#1: " شماچگونه به این سوالات پاسخ می دهید ؟" 

یک فعالیت می تواند بحث درباره برخی نتایج بدست آمده توسط بررسی های نسبتاخوب اخیررا در 

برگیرد (پیوست43.1را ببینید(. این مورد توسط یک دانش آموز سخت شنوای کلاس 11 توسعه داده 

شده است وتوزیع آن توسط ادیولوژیست آموزشی او حمایت شد. زمانی که آنها 64 دانش آموز 

راهنمایی کم شنوا رابررسی کردند، آنها پاسخ های جالب توجهی رابدست آوردند. اکثریت پاسخ 

دهندگان نشان دادند که احساس می کنند نسبت هم سالانشان متفاوت می باشند و تقریبا نیمی از آنها 

احساس می کردند که آنها کمتراز فراد بدون کم شنوایی می باشند.

منبع :

https://tehransafir.com/%d8%b3%d9%85%d8%b9%da%a9-%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%a9%d9%86/

 


دانستنی های مهم در ساخت سمعک

انواع مختلف سمعک هوشمند

ارزیابی و تجویز سمعک هوشمند

بررسی و خرید سمعک استارکی

یک ,های ,سمعک ,صحبت ,ادیولوژیست ,اتیکن ,سمعک اتیکن ,ونوجوانان درباره ,احساس می ,می تواند ,می باشند

مشخصات

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
خرید دیوارپوش مجله تفریحی سرگرمی تیک و پیک دانلود بهترین ها آلفا الکترونیک املاک گیلان خرید و فروش زمین باغ هکتاری خانه ویلا آپارتمان در گیلان Shop eamthisse دانلود ارزانی ارزان سرا تکنولوژی و فناوری