محل تبلیغات شما

این آیتم های بررسی می توانند خرید سمعک استارکی دریک زمان برای یک کودک (یایک گروه ازکودکان) مطرح شوند 

وبرای پیش بینی نتایج بررسی نیزبحث شود. آنها سپس می توانند درمورد دلیل موافقت یا عدم 

موافقت باپیش بینی های آنها بحث کنند. یک ادیولوژیست با استفاده ازگوش دادن انعکاسی وپاسخ 

های غیرقضاوتی، ممکن است بتواند به کودکان وهم سالانشان برای بیان نگرانی ها، تردیدها 

وسایرمسئولیت های تحمیل شده به آنها کمک کنند؛ وبه گونه ای عمل کنند وعقایدشان رابیان کنند که 

آنها بدانند که دراین تجارب وعکس العمل هایشان تنها نیستند.

برای بسیاری ازکودکان وهم سالانشان راحت نیست که بی پرده درمورد خود سخن بگویند، بنابراین 

ادیولوژیست می تواند بااستفاده ازبحث کردن درمورد پاسخ های دیگران این بی میلی طبیعی راکاهش 

دهد.

موردگفتگوی#2: "بهترین دوست شماچه می گوید؟"

یک روش دیگربرای تسهیل مکالمه بایک کودک این است که یکی ازدوستان خوبش نیزحضور 

داشته باشد وهم چنین بااستفاده ازیک پرسشنامه به عنوان راهی برای بحث وگفتگو می باشد. 

Elkayam وEnglish باانجام مطالعه ای روی 20 نوجوان سخت شنوا (HoH) این عقیده راتوصیف 

کردند، آنها دراین مطالعه ازبهترین دوستان این نوجوانان به عنوان سایرافرادبرای حضوردرجلسه 

گفتگو استفاده کردند. Elkayam پرسشنامه های مخصوص بزرگسالان که پیش ازاین ذکرشده بود 

(خودارزیابی ارتباط ] SAC [ وارزیابی ارتباط توسط سایرافراد [SOAC] ) رابه منظورمنعکس 

کردن وضعیت های دوره نوجوانی اصلاح کرد. هنگام مقایسه پاسخ های آنها باپاسخ های دوستانشان، 

نوجوانان HoH خیلی تعجب نمی کردند که حتی بهترین دوستانشان نیزکاملا درک نمی کردند که 

زندگی آنهابا کم شنوایی چگونه است. سپس ادیولوژیست ها می توانند این تفاوت ها رابه عنوان نقطه 

ای برای شروع مکالمه به کاربرند، نقطه ای که ازآنجا می توان درباره چگونگی زندگی آنها صحبت 

کرد. بررسی های بعدی شواهدی رادرمورد وجود انزوای ذاتی وتنش باهویت، ظاهر، پذیرش خود 

وحل مسئله آشکارکرد. 

منبع :

https://tehransafir.com/%d8%b3%d9%85%d8%b9%da%a9-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%da%a9%db%8c/


دانستنی های مهم در ساخت سمعک

انواع مختلف سمعک هوشمند

ارزیابی و تجویز سمعک هوشمند

بررسی و خرید سمعک استارکی

های ,ای ,بررسی ,یک ,درمورد ,ادیولوژیست ,های آنها ,می توانند ,وهم سالانشان ,پاسخ های ,نمی کردند

مشخصات

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
ایران فیلم دل نوشته های جان آژانس آرزوی آسمان آبی تیدا کلیپ بانک لینک های دانلود فیلم ، دانلود سریال و دانلود آهنگ میباشد. آشپزخونه تخفیف ویژه عرضه و فروش محصولات کناف ایران، پانل کارا ،پانل باتیس گروه صنعتی رحمانی پروژه های آماده میکس و مونتاژ فیلم و گرافیک دوربین مداربسته